Klub - Etický kodex

PREAMBULE

K naplnění cílů Pannonia Klub / dále jen Klub / vznikl tento Etický kodex klubu.


1. Poslání a cíle Klubu uvedené ve stanovách, řádech a usneseních by měl každý člen Klubu přijmout za vlastní a měl by se snažit je co nejlépe naplňovat.

2. Není přípustné znevažování či pomlouvání členů Klubu.

3. Chov je veden v souladu s řády, předpisy a směrnicemi FCI, ČMKU a Klubu.

4. Chování ke zvířatům nesmí být v rozporu se zákonem o veterinární péči a zákonem na ochranu zvířat proti týrání.

5. Chovatel by měl vést záznamy o štěňatech a informovat o nich poradce chovu bez zatajování či omezování. Nedostatečné sebrání informací vede k dezorientaci vedení chovu v Klubu.

6. Cílem jakéhokoliv spojení dvou chovných jedinců má být zlepšování nebo udržení úrovně chovu v souladu se standardem a podporou specifických vlastností plemen chovaných Klubem.

7. Majitel psa či feny nesmí vědomě produkovat štěňata bez průkazu původu.

8. Ve všech tiskovinách a při vystupování na veřejnosti by měl majitel o svém psu uvádět jen pravdivé údaje.

9. Majitelům feny a krycího psa je doporučeno, při každém zamýšleném krytí potvrdit podmínky vzájemnou písemnou dohodou, zvláště otázku finančních závazků.

10. Při prodeji štěňat by měl chovatel a nový majitel štěněte uzavřít smlouvu, která by měla předejít případným pozdějším problémům.

11. Pokud dojde k situaci, která ve smlouvě o krytí nebo ve smlouvě o prodeji štěněte nebyla podchycena, je věcí obou účastníků smlouvy se s ní vzájemně čestně vypořádat.

12. Je nepřípustné prodávat nebo darovat psa do komerčních prodejen, překupníkům nebo laboratořím. Navíc by prodávající měl odmítnout prodej neetickým chovatelům nebo osobám, jejichž záměry jsou neznámé nebo podezřelé.

13. Jestliže bude u jedince nebo u jeho potomků zjištěna genetická vada (například CEA, PRA, DKK pozitivní, epilepsie, kryptorchismus, a podobně), je tuto skutečnost chovatel povinen nahlásit příslušnému poradci chovu. Chovatel nebo majitel krycího psa, by měl respektovat rozhodnutí poradce chovu o nedoporučení krytí či odchovu zvířetem, které prokazatelně přenáší dědičné defekty. Jakékoliv pozměňování, ukrývání, nebo ničení informací (dokumentů) je zakázáno.

14. Klub podporuje zveřejňování informací o chovu a dění kolem nich, pokud je v souladu s autorskými právy.

15. Majitel se zavazuje, že pokud svého psa či fenu nebude moci z vážných důvodů dále vlastnit, pokusí se jim sám, případně s pomocí klubu či chovatele, najít nový domov.

16. Majitel bude řádně platit poplatky, vyplývající z vlastnění a chovu psů, a to nejen Klubu, ale i například úřadům státní správy. Majitel zajistí, aby jeho psi byli řádně evidováni.

17. Jednání a rozhodování členů výboru, odborných komisí a dozorčí rady nesmí vést k vlastnímu prospěchu.

18. Je v zájmu každého člena klubu řídit se stanovami a řády FCI, ČMKU a Klubu a odlišit se tak od komerčních množitelů. Vést chov maďarských pasteveckých plemen v jejich prospěch.

Tento Etický kodex projednala a schválila valná hromada
chovatelského Klubu dne 12. dubna 2008.
02/2014
www.pannoniaklub.cz | e-mail: pannonia@pannoniaklub.cz | tel: +420 602 770 311